Pharmacy

Concept Anti-melasma

DETAILS

-

INGREDIENTS

Vitamin B3, Pea extract, ODA White, Jojoba seed extract, Licorice Extract, Aloevera extract

QUANTITY

24 g